I. Postanowienia ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.)   TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie , ul. Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400094, o kapitale zakładowym w wysokości 11 350 000,00 zł, NIP: 6322006690, REGON: 242619597 wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne
w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 

II. Dane osobowe

Użytkownik w celu korzystania z formularza kontaktowego oraz formularza rekrutacyjnego musi wypełnić odpowiednie pozycje podając swoje dane osobowe.. Podanie danych osobowych
w formularzach jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez TERMO-REX S.A. na rzecz Użytkownika.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy rejestracyjnych lub poda
w korespondencji  są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim,
a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.  Dz.U. 2013 poz. 1422).

Administratorem Danych Osobowych jest  TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie , ul. Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400094, o kapitale zakładowym w wysokości 11 350 000,00 zł, NIP: 6322006690, REGON: 242619597;

Administrator Danych  przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane  osobom trzecim. Administrator Danych  może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Umowy. Dane osobowe przetwarzane przez TERMO-REX S.A.  mogą zostać udostępnione  upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do TERMO-REX S.A.

Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera,  przesyłając adres e-mail.

Administrator Danych  na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
 

III. Pliki cookies

Pliki cookies są niewielkimi porcjami informacji zapisywanymi przez przeglądarkę na twardym dysku Państwa komputera. Używamy plików cookies, aby automatycznie rozpoznawać zarejestrowanych użytkowników podczas logowania oraz aby śledzić poruszanie się przez Państwa po naszym serwisie. Mają Państwo możliwość zablokowania plików cookies przed ich zapisywaniem na dysku, wiąże się to jednak z pewnymi utrudnieniami funkcjonalnymi podczas przeglądania naszej witryny.

Witrynę  można przeglądać anonimowo, chyba że zdecydują się Państwo przesłać nam swoje dane. Podczas samego tylko przeglądania witryny i informacji na niej zawartych – na przykład czytania treści zawartych na stronach bądź przeglądania zdjęć – pewne informacje o Państwa wizycie są zbierane przez nas automatycznie. Informacje te nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Państwa personaliów.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies  – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT