• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Data publikacji: 2013-10-04

  Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (Spółka) informuje niniejszym – w związku ze zwołaniem na dzień 4 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, iż w dniu 11 września 2013 roku Jawel-Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie, w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia § 7 ust.ust. 2-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosiła wniosek o umieszczenie w porządku obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego: „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu", przekazując jednocześnie projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.

  Aktualny, rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku, uwzględniający wniosek Akcjonariusza, przedstawia się następująco:

   

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu.
  8. Zamknięcie obrad.
    

   

  W poniższych plikach Spółka zamieściła uzupełnione, aktualne (tj. uwzględniające żądanie Akcjonariusza objęte powołanym wnioskiem) dokumenty związane z odbyciem przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2013 roku:

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uzupełnione w zakresie treści porządku obrad)
  288.90 kB
  Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uzupełnione o uchwałę zaproponowaną przez Akcjonariusza)
  248.43 kB
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (uzupełnione o formularz odnoszący się do uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza)
  142.02 kB
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT