Terminy publikacji raportów okresowych przez Termo-Rex SA w 2017 roku.

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (Spółka) informuje niniejszym, iż raporty okresowe ESPI Spółki (jednostkowe raporty kwartalne i jednostkowy raport roczny) w 2017 roku będą przekazywane (publikowane) za pośrednictwem systemu ESPI  w następujących datach:

 

  1. Jednostkowy raport roczny za 2016 rok - w dniu 17 marca 2017 roku,
  2. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - w dniu 10 maja 2017 roku,
  3. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2017 roku - w dniu 22 sierpnia 2017 roku,
  4. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - w dniu 10 listopada 2017 roku.

 

Działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT