Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:​

 

  1. Raporty roczne:

Raport roczny za 2017 rok - w dniu 27 kwietnia 2018 roku,
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:

za I kwartał 2018 roku - w dniu 28 maja 2018 roku,

za III kwartał 2018 roku - w dniu 26 listopada 2018 roku.

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zawierający skrócony raport jednostkowy w dniu 24 września 2018 roku.

Działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2017 oraz za II kwartał 2018 roku.


Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT