• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Data publikacji: 2012-12-03

  Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (43-603), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP: 6322006690,numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 3 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i,

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w związku z zamiarem podjęcia działań zmierzających do zmiany rynku notowań papierów wartościowych Spółki i ich przeniesienia z notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do notowań na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego
  8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji,z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii C1, serii C2 i serii C3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  10. Zamknięcie obrad.

   

  Harmonogram odnoszący się do Walnego Zgromadzenia:

  Ogłoszenie o WZ – 6 listopada 2012 roku

  Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 17 listopada 2012 roku

  Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 19 listopada 2012 roku

  Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 12 listopada 2012 roku

  Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 15 listopada 2012 roku

  Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 28 listopada 2012 roku

  Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 3 grudnia 2012 roku

  Dzień WZ – 3 grudnia 2012 roku

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  263.54 kB
  Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  356.02 kB
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  259.27 kB
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
  210.66 kB
  Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
  380.84 kB
  Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  445.82 kB
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT