• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Data publikacji: 2014-05-29

  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP:6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

   

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Harmonogram odnoszący się do Walnego Zgromadzenia

   

  Ogłoszenie o WZ – 2 maja 2014 roku

  Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 maja 2014 roku

  Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 maja 2014 roku

  Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 13 maja 2014 roku

  Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 14 maja 2014 roku

  Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 maja 2014 roku

  Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 10:00 w dniu 29 maja 2014 roku

  Dzień WZ – 29 maja 2014 roku

   

  Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

  Aktualny jednolity tekst statutu Spółki
  308.13 kB
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  649.58 kB
  Projekty uchwał na ZWZ 29 05 2014r
  193.84 kB
  Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX 2013
  1.86 MB
  Sprawozdanie Zarządu TERMO-REX 2013
  825.22 kB
  Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta TERMO-REX 2013
  6.95 MB
  Regulamin WZ Termo-Rex SA 29.05.2014
  445.65 kB
  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 29.05.2014
  252.47 kB
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT