• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Data publikacji: 2015-06-10

  Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2015roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

   

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Harmonogram odnoszący się do Walnego Zgromadzenia

   

  Ogłoszenie o WZ – 14 maja 2015 roku

  Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 20 maja 2015 roku

  Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 23 maja 2015 roku

  Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 25 maja 2015 roku

  Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 26 maja 2015 roku

  Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 5 czerwca maja 2015 roku

  Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 10:00 w dniu 10 czerwca 2015 roku

  Dzień WZ – 10 czerwca 2015 roku

   

  Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

  Ogłoszenie o zwołanu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10.06.2015
  246.01 kB
  Projekty uchwał na ZWZ 10.06.2015
  166.98 kB
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  597.36 kB
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT