• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Data publikacji: 2016-04-21

  Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 21 kwietnia 2016roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
   

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

   
  Harmonogram odnoszący się do Walnego Zgromadzenia
   
  Ogłoszenie o WZ – 25 marca 2016 roku
  Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 31 marca 2016 roku
  Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 3 kwietnia 2016 roku
  Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 5 kwietnia 2016 roku
  Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 6 kwietnia 2015 roku
  Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 18 kwietnia 2016 roku
  Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 12:00 w dniu 21 kwietnia 2016 roku
  Dzień WZ – 21 kwietnia 2016 roku
   

  Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

  Ogłoszenie o zwołanu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21.04.2016
  208.82 kB
  Projekty uchwał na ZWZ 21.04.2016
  235.00 kB
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  757.36 kB
  Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  98.79 kB
  Projekty uchwał objęte wnioskiem o rozszerzenie ZWZ 21.04.2016
  325.13 kB
  Wzory pełnomocnictw uchwały objęte rozszerzeniem ZWZ 21.04.2016
  577.14 kB
  Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.
  568.19 kB
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT