• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Data publikacji: 2017-03-31

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą
  w Jaworznie w dniu 27 kwietnia 2017 roku

   

  Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
   

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  12. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


  Harmonogram odnoszący się do Walnego Zgromadzenia
   
  Ogłoszenie o WZ – 31 marca 2017 roku
  Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 06 kwietnia 2017 roku
  Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 9 kwietnia 2017 roku
  Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 11 kwietnia 2017 roku
  Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 12 kwietnia 2017 roku
  Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 24 kwietnia 2017 roku
  Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 27 kwietnia 2017 roku
  Dzień WZ – 27 kwietnia 2017 roku

   

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ZWZ Termo-Rex SA 27.04.2017
  156.82 kB
  Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 27.04.2017
  232.02 kB
  Wzory pełnomocnictw ZWZ 27.04.2017
  368.34 kB
  Uzupełniony porządek obrad ZWZ 27.04.2017
  103.30 kB
  Projekt uchwały objęty wnioskiem o rozszerzenie
  108.44 kB
  Wzór pełnomocnictwa uchwały objętej rozszerzeniem ZWZ 27.04.2017
  211.55 kB
  Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA
  265.86 kB
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT