POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

I. Postanowienia ogólne

Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")  oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.)   TERMO-REX S.A. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych jest  TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie , ul. Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400094, o kapitale zakładowym w wysokości 11 350 000,00 zł, NIP: 6322006690, REGON: 242619597; Centrala: tel. +48 32 614 00 56, fax +48 32 615 03 30, kontakt e-mail: sekretariat@termo-rex.pl, biuro.zarzadu@termo-rex.pl
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: sekretariat@termo-rex.pl,
 3. Użytkownik w celu korzystania z formularza kontaktowego oraz formularza rekrutacyjnego musi wypełnić odpowiednie pozycje podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez TERMO-REX S.A. na rzecz Użytkownika. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy rejestracyjnych lub poda w korespondencji  są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz na podstawie zgody. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera,  przesyłając adres e-mail. Administrator Danych  na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie Użytkownikowi bezpłatnej subskrypcji usługi Newslettera, który pozwoli Użytkownikowi zapoznać się z promocjami oraz przesyłanie mu informacji przy użyciu formularza kontaktowego. Dane Użytkownika przetwarzamy odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, bowiem wyraził on uprzednio zgodę na subskrypcję bezpłatnego Newslettera i kontakt poprzez formularz kontaktowy albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu oferowania Użytkownikowi przez nas produktów i usług  (marketing bezpośredni) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu .
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub powierzone innym podmiotom współpracującym  na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art.28 Rozporządzenia.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody .
 7. Użytkownikowi przysługuje  prawo do:
  • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
  • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym  profilowania,
  • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
  • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody ,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli Użtkownik stwierdzi że jego dane są przetwarzane z naruszeniem Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

III. Pliki cookies

Pliki cookies są niewielkimi porcjami informacji zapisywanymi przez przeglądarkę na twardym dysku Państwa komputera. Używamy plików cookies, aby automatycznie rozpoznawać zarejestrowanych użytkowników podczas logowania oraz aby śledzić poruszanie się przez Państwa po naszym serwisie. Mają Państwo możliwość zablokowania plików cookies przed ich zapisywaniem na dysku, wiąże się to jednak z pewnymi utrudnieniami funkcjonalnymi podczas przeglądania naszej witryny.

Witrynę  można przeglądać anonimowo, chyba że zdecydują się Państwo przesłać nam swoje dane. Podczas samego tylko przeglądania witryny i informacji na niej zawartych – na przykład czytania treści zawartych na stronach bądź przeglądania zdjęć – pewne informacje o Państwa wizycie są zbierane przez nas automatycznie. Informacje te nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Państwa personaliów.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies  – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT