POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  KLIENTÓW TERMO-REX S.A.

 

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych Klientów Hurtowni ma na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy od Klientów, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie przysługują prawa naszym Klientom. 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest  TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie , ul. Wojska Polskiego 2i, 43-600 Jaworzno wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400094, o kapitale zakładowym w wysokości 11 350 000,00 zł, NIP: 6322006690, REGON: 242619597; Centrala: tel. +48 32 614 00 56, fax +48 32 615 03 30, kontakt e-mail: sekretariat@termo-rex.pl, biuro.zarzadu@termo-rex.pl
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: sekretariat@termo-rex.pl,
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam podasz składając zamówienie lub zwracając się do nas o podjęcie działań przed zawarciem umowy  (np. poinformowanie Cię o dostępności towaru, usługi którym jesteś zainteresowany) lub składając reklamację lub odstępując od umowy.  Zbieramy także Twoje dane na potrzeby wystawienia faktury VAT, jeżeli sprzedaż następuje  w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zażądasz wystawienia faktury. Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań dotyczących dokonywanych transakcji lub historii korespondencji z Tobą, informacji o Twoich aktywnościach na naszej stronie internetowej, takie jak oglądane usługi, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookies i lokalizacje. W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.  Możesz skorzystać z formularza kontaktowego wyrażając odpowiednie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c , f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rokuw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 5. Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub powierzone innym podmiotom współpracującym  na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu – art. 6 ust. 1 b , wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, m.in. z tytułu rękojmi, obowiązki z tytułu odstąpienia od umowy, obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości –   art. 6 ust. 1 c do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości, realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f, do czasu przedawnienia roszczeń do czasu wycofania zgody jeśli została wcześniej wyrażona – art. 6 ust. 1 a.
 7. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych
  • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym  profilowania,
  • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
  • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy przekaże te dane na odpowiednim nośniku lub do wskazanego podmiotu
  • w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
 9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT