WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. PLN) 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 27 291 21 150 21 405 19 118 12 687
Zysk z działalności operacyjnej  1 359 77 242 -1 276 2 153
Zysk przed opodatkowaniem 1 256 68 368 -1 361 1 911
Zysk netto za okres 928 -68 329 -1 387 1 385
EBITDA 2 096 915 1 713 -134 2 886
Aktywa razem  24 497 19 612 19 533 17 246 18 580
Aktywa trwałe 14 605 14 178 14 456 13 295 13 288
Aktywa obrotowe  9 892 5 434 5 077 3 951 5 292
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 864 3 907 3 760 5 801 5 748
Zobowiązania długoterminowe 0 259 723 3 171 3 243
Zobowiązania krótkoterminowe 7 397 3 490 2 874 2 544 2 465
Kapitał własny 16 633 15 705 15 773 11 445 12 832
Liczba akcji (tys. szt.) 113 500 113 500 113 500 113 000 113 000
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT