Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:​

  1. Raporty roczne:

Raport roczny Termo-Rex SA za 2018 r. – 29 kwietnia 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Termo-Rex za 2018 r. – 29 kwietnia 2019 r.

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
    Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex  za I kwartał 2019 roku – 27 maja 2019 r.
    Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za III kwartał 2019 roku – 25 listopada 2019 r.
  2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Termo-Rex za I półrocze 2019 roku
    –  23 września 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT