Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale zakładowym
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu
Wyszczególnienie Liczba akcji Rodzaj akcji Głosy na Walnym Zgromadzeniu Liczba akcji [%] Głosy na Walnym Zgromadzeniu [%]
Jawel-Centrum Sp. z o.o. - Seria B1 43 842 000 Na okaziciela 43 842 000 38,80 26,90
Jawel-Centrum Sp. z o.o. - Seria B2 50 000 000 Imienne uprzywilejowane 100 000 000 44,25 61,35
Pozostali - Seria B1 18 158 000 Na okaziciela 18 158 000 16,07 11,14
Podsumowanie 112 000 000   162 000 000 99,12 99,39
Pozostali - Seria A 1 000 000 Na okaziciela 1 000 000 0,88 0,61
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT