PL

EN

Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1.    Raporty roczne:

- Raport roczny Termo-Rex SA za 2020r. – 26 kwietnia 2021r.
- Skonsolidowany raport roczny Grupy Termo-Rex za 2020r. – 26 kwietnia 2021r.

2.    Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex   za I kwartał 2021 roku – 26  maja 2021r.
- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Termo-Rex za III kwartał 2021 roku – 26 listopada 2021r.

3.    Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Termo-Rex za I półrocze 2021 roku – 27 września 2021r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:

§ 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT